top of page

BANEINSTRUKSEN FOR SOLBERGFOSSBANEN

"Padda"i vognskjulet Solbergfoss 1967 (foto:Carl Fr.Thorsager)

1.mai 1923

29.juni 1928 kom det en revidert instruks med forandringer

Den første rutetabellen på Solbergfossbanen 1918

(E-Co Energi Solbergfoss)

Konsesjonen som Mørkfoss/Solbergfossanlegget fikk for videre drift av banen i 1920

Ved kgl.resolusjon av 26.november 1920 er det bestemt: "I medhold av lov nr.3 av 22.juni 1917 meddeles Mørkfos-Solbergfossanlegget konsesjon på bruksbanen Askim-Solbergfoss,Østfold fylke,på de av arbeidsdepartementet foreslåtte vilkår".Hvilket herved meddeles under henvisning til det ærede departements skrivelse av 19.november 1915-3729,1- idet man vedlegger en avskrift av den meddelte tilladelse samt ekstraktavskrift av departementets til grunn for resolusjonen liggende foredrag.

A: I medhold av lov av 22.juni 1917 om tillegg til lov inneholdende særskilte bestemmelser angående anlegg av jernveier til almindelig benyttelse av 12.aug 1848 med tilleggslove av 23.april 1898 og 8.juni 1907 tillates det Mørkfos-Solbergfossanlegget å anlegge og drive en ca 7 km lang jernbane(bruksbane)fra Askim jernbanestasjon ved Smålensbanen til Solbergfossen ved Glommen.

B: Tilladelsen gjelder for et tidsrum av 30 -tredive- år,regnet fra den dag den blir git.

C: For tilladelsen opstilles derhos følgende vilkår og forbehold:
1:Detaljerte planer for banen blir å forelegge departementet til approbasjon.Kongen har alltid ret til å påbyde sådanne endringer i planen,som efter erfaring innvunnet under banens drift måtte finnes påkrevet av hensyn til offentlige eller private interesser.

2:Banens tilslutning til Smålensbanen ved Askim stasjon blir å anordne på sådan måte,som bestemmes av Hovedstyret for Statsbanene,som til enhver tid kan foreskrive-og i tilfelle for regning av banens eiere iverksette-de forandringer i banens tilslutning til statsbanen eller i dens over-og underbygning,som måtte finnes fornødne.Utvidelser og forandringer utføres således at Smålensbanen ikke påføres nogen utgift.De anlegg og andre arrangements,som utføres innenfor stasjonsområdet av banens eiere eller for kraftanleggets regning,tilfaller med alt tilbehør straks Smålensbanen uten erstatning.

3:Banens vedlikehold og renhold utføres av statsbanene for den del av banen som ligger på statsbanenes grunn mot at banens eiere refunderer statsbanene de dertil havte utgifter.

4:Utgiftene ved øket bevoktning ved Askim stasjon samt utgiftene til banens bevoktning,forsåvidt der hertil måtte påkreves særskilt forføining,utredes banens eiere til statsbanene,som i tilfelle ansetter og avlønner vokterpersonale.Banens eiere bekoster og vedlikeholder sådant signal-og sikringsanlegg som av statsbanenes vedkommende godkjennes.Likeså er banen forpliktet til å delta i utgifter til anlegg-og vedlikehold av signal-og sikringsanlegg,som måtte bli anlagt av statsbanene på Askim stasjon, i den utstrekning disse anlegg er nødvendiggjort ved banens tilknytning til stasjonen.

5:Der forbeholdes statsbanene adgang til å hensette andre vogner på banen enn de for banens trafikk bestemte,forsåvidt dette kan skje uten hinder eller ulempe for banens eiere.

6:Banens eiere fraskriver sig som tomteeiere på egne,leieres og assurandørers vegne ethvert erstatningskrav på statsbanene for mulig beskadigelse av bygninger opførte eller gjenstande henliggende på Mørkfos-Solbergfossanleggets tomter,hvilken er en følge av ildantendelse foranledighet ved drift av statsbanenes lokomotiver,dog ikke såfremt antendelsen er forårsaket ved grov skjødesløshet eller uaktsomhet fra statsbanenes side,hvorfor vedkommende felles efter straffeloven.En bemerkning om fraskrivelsen forplikter banens eiere sig til å la påføre assuransepolisen ved enhver brandforsikring som herefter sluttes eller fornyes,likesom banens eiere forplikter sig til ved bortleie i det hele eller for en del av sine tomter i leiekontraktene å opta fornødne bestemmelser i overensstemmelse hermed.

7:Planer for det til enhver tid anskaffendes rullende materiell samt tjenestereglement for banens drift blir å forelegge Hovedstyret for Statsbanene til approbasjon.Det forbeholdes derhos hovedstyret å treffe bestemmelser om banens trafik,forsåvidt denne berører statsbanene.

8:Banens skal være underkastet tilsyn av og godkjendt av den tilsynehavende ved private jernbaner.

9:Der forbeholdes ret til å øve den offentlige kontrol,som departementet senere måtte bestemme for banens drift,og banens eiere har å underkaste sig de bestemmelser som i den anledning måtte bli truffet av den kontrollør,som det blir pålagt å øve kontrollen.Såfremt ikke disse bestemmelser iakktages,kan nevnte kontrollør påby stansning av banen eller sette de til banen hørende innretninger ut av benyttelse.Finner banens eiere sig brøstholden ved de således angivne bestemmelser,kan saken forlanges forelagt Kongen til avgjørelse.

10:Banens eiere har efter departementets nærmere bestemmelse å utrede utgiftene ved anleggets besiktigelse og godkjenne samt ved kontrollen med banens vedlikehold og drift.

11:Det forbeholdes Kongen å meddele de bestemmelser om kjørehastighet m.v. sikkerhetsforanstaltninger vedkommende ferdselen på jernbane nærliggende veier,som måtte finnes nødvendig.

12:Konsesjonshavere skal inngjerde banen i den utstrekning departementet måtte bestemme samt istandbringe og vedlike de overganger med stengsler,som til enhver tid ansees fornødne for kommunikasjonen mellem begge sider av jernbanen.Innenfor statsbanenes eiendomsgrense skal banen for konsesjonshavernes regning inngjerdes i sådan utstrekning og på sådan måte,som til enhver tid foreskrives av Hovestyret for Statsbanene.

13:Såfremt offentlig vei,jernbane,kanal eller annen offentlig ferdselsvei,offentlig telegraf-og telefonlinje,eller annen offentlig elektrisk ledning berører eller fremtidig kommer til å berøre eller krysse banen,er konsesjonshaverne forpliktet til å utføre de forandringer ved banen,som måtte være eller bli nødvendige og forøvrig å rette sig efter de anordninger og underkaste sig de bestemmelser,som vedkommende myndigheter måtte treffe til betryggelse av ferdselen m.v. Utgiftene hermed betales av konsesjonshaverne uten fradrag for den ved forandringen voldte ulempe.Blir de anbragte sikkerhetsforanstaltninger m.v. senere overflødige,blir de forlangende av rette vedkommende å fjernes av konsesjonshaverne på egen bekostning.Kraftanlegget skal settes veien fra Stensrud til Solberg i sådan stand,at veien godkjennes av fylkesveistyret som offentlig rodevei.

14:Staten skal ha ret uten erstatning til banens eiere å anlegge langs bruksbanen å benytte telegraf,telefon eller andre elektriske ledninger med dertil hørende innretninger.

15:Ved banens anlegg og drift skal utelukkende anvendes funksjonærer og arbeidere,som har norsk innføderet eller statsborgerret.Departementet kan tilstede undtagelse fra denne regel,når speciel fagkunnskap eller øvelse eller lignende hensyn gjør det nødvendig eller særlig ønsket,likesom departementet kan tillate benytte fremmede funksjonærer eller arbeidere,når de har hat fast bopel her i riket hele det siste året.

16:Ved banens anlegg og drift,skal anvendes norsk materiell forsåvidt dette kan fåes like godt,tilstrekkelig hurtig og for en pris,som ikke overstiger den utenlandske med mere enn 10 -ti- procent.I tilfelle av tvist herom avgjøres spørsmålet av departementet kan tilsted undtagelse fra reglen om anvendelse av norsk materiell,når særlige hensyn gjør det påkrevet.For overtredelse av den i nærværende post omhandlede bestemmelse,erlegger banens eiere for hver gang efter avgjørelse av departementet en bot av inntil 15 -femten- procent av verdien.Boten tilfaller statskassen.

17:De planen vedkommende karter,profiler og overslag,samt en bekreftet avskrift av departementets innstilling blir å opbevare ved Hovedstyret for Statsbanene.Det påhviler Mørkfos-Solbergfossanlegget å meddele generalstaben og Hovedstyret for Statsbanene de kopier av tegninger vedkomme bane og dens rullende materiell samt de øvrige oplysninger,som de nevnte myndigheter måtte ønske.Mørkfos-Solbergfossanlegget skal derhos gi de officerer som måtte erholde ordre til å studere banens trafikforhold,alle av dem ønskede oplysninger samt fri adgang til jernbanen med tilhørende anlegg av ethvert slage.Mørkfos-Solbergfossanlegget er forpliktet til å innsende til Norges geografiske opmåling kopier av sine originalkarter i tilfelle med fornøden oplysning om hvorledes målingene er foretat.særlig om de er tilknyttet landets trionometriske net.

18:Mørkfos-Solbergfossanlegget er forpliktet til i krigstid når det av det offentlige forlanges,å stille jernbanen med rullende materiell og tjenestepersonale til samme disposisjon mot sådan godtgjørelse,som av Kongen bestemmes.

19:Når jernbanen av hensyn til Mørkfoss-Solbergfossanleggets eget behov er i drift,skal dette være forpliktet til å befordre post samt gods for distriktets befolkning,idet det forbeholdes departementet å fastsette takster og regler for sådan post-og godsbefordring.

20:Askim kommune har ret til nårsomhelst og uten vederlag å anlegge et avstikkerspor fra bruksbanen over Askim kommunes eiendom,til et der opførendes lagerhus og ret til i forbindelse med dette avstikkersporet uten godtgjørelse å benytte bruksbanens spor fra statsbanen og over Askim kommunes nuværende eiendom,forsåvidt dette efter departementets bestemmelse kan skje uten å hindre kraftanleggets egne transporter.Askim kommune har videre ret til uten vederlag å kreve anlagt 2 avstikkerspor ved bruksbanen for befordring av gods i hele vognlaster,i tilfelle tvist bestemmer departementet hvor og hvorledes disse avstikkerspor til enhver tid skal være anordnet.

21:Det forbeholdes staten ret til med 1 -ett- års varsel nårsomhelst innløse banen efter en sum bestemmes således,at grunnen og grunn arbeidene betales med,hvad de,vedlikeholdsomkostningene fraregnet,bevisligen har kostet banens eiere,hvorimot bygningsarbeidene og banens løse tilbehør innløses med den sum,som de efter deres daværende tilstand med takst skjønnes å være værd.Såfremt det av staten måtte foretrekkes,skal innløsningssummen for grunnarbeidene også kunne fastsettes ved lovlig takst,men således,at erstatningen isåfald,ikke må overstige det beløp,der av banens eiere i henhold til avlagt regnskap er opgit som disse arbeiders virkelige kostende.Det påhviler derhos banens eiere å føre og til Hovedstyret for Statsbanenene å avgi fullstendig og spesificert regnskap over såvel grunnens som grunnarbeidene kostende,å fremlegge de for grunnens overdragelse uferdigede hjemmelsdokumenter og iøvrig å meddele enhver oplysning der i heromhandlede øiemed måtte forlanges.Til banens løse tilbehør regnes ikke forhenværende forråd av artikler for trafikkens behov,såsom ubenyttede sviller,skinner,stenbrudd,oljer o.l.

22:Banens skal være undergit de regler,som til enhver tid fastsettes ved lov eller medfør av lovgivningen.

23:Denne konsesjon må ikke av dens indehavere overlates til nogen uten Kongens samtykke.

24:Med hensyn til fortolkningen av denne konsesjon fastsatte vilkår er konsesjonshaverne underkastet Kongens avgjørelse.

-slut

bottom of page