ASKIM SKOLER

Askim Folkeskole/Askimbyen
Askim Folkeskole/Askimbyen

Ca 1930.Foto:Bjarne Guderud. askimlinjene postkortssamling

press to zoom
Rom skole fra 1901
Rom skole fra 1901

Utgiver Askim papirhandel no 101.Tilhører askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Moen skole fra år 1900
Moen skole fra år 1900

Utgiver Bj.Guderud.Tilhører askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Middelskolen ca 1905
Middelskolen ca 1905

Hemmy`s Eier/utlånt av:www.askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Moen skole
Moen skole

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Middelskolen
Middelskolen

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Framhaldsskolen ca 1915
Framhaldsskolen ca 1915

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Askimbyen skole
Askimbyen skole

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Holterenga skole
Holterenga skole

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Middelskolen
Middelskolen

Foto: Bj.Guderud Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Middelskolen
Middelskolen

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Rom skole
Rom skole

Foto: Bj.Guderud Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Amtskolen/Framhaldskolen
Amtskolen/Framhaldskolen

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Rom skole
Rom skole

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Amtskolen/Framhaldskolen
Amtskolen/Framhaldskolen

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom
Gamle Dehli skole
Gamle Dehli skole

Tilhører: askimlinjene.com postkortsamling

press to zoom